เป็นตัวแทนร่วมประชุม คณะทำงาน การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLTV และDLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และนำเสนองานในส่วนของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ร้านครัวทุ่งกุ้งทอง อำเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTVและDLIT) ทางโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยาขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม-

รัชมังคลาภิเษก และคณะครูที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

กิจกรรมสวดถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันนำเสนอ Best practice การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ระดับจังหวัด วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อบรมเรื่อง หนอนพยาธิในตับ โดย สาธารณสุข อำเภอเชียงของ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม 2566

อ.สุทัศน์ อุปเสน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา เป็นตัวแทนรับบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่องจากบริษัทซิงเกอร์ ขออนุโมทนาขอบคุณ รับมอบ ณ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันภาษาไทย (วันสุนทรภู่)โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ได้รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการเรียนการสอน จากต้นสังกัด โดยการนำของ พระครูสุจิณวรคุณ รองประธาน ปส.ชร. และเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และคณะองค์กรครูจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ระหว่างโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา กับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ในวันจันทร์ ที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนฐานพุทธธรรมสัมพันธ์กับชุมชน

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

หมู่ 3 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
57140

0899547388