โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ได้เข้าร่วม งานแข่งขันทักษะและวิชาการ วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เภสัชกร จากโรงพยาบาลพสมเด็จยุพราชเชียงของ และ อสม. ได้มาถวายความรู้เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับนักเรียนสามเณรโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ทางโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง กับทาง เภสัชกร และ อสม. จากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของ ในวันที่ 9 เดือน มกราคม 2567

โครงการกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ณ. ฌาปนสถาน ป่าสุสานบ้านห้วยซ้อ ระหว่างวันที่ 29,30,31 มกราคม พ.ศ. 2567-1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567(แลกของขวัญ) ของ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา 17 มกราคม 2567

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ได้ส่ง นายธีรพงษ์ ประมวลการ ครูสอนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ขอขอบพระคุณ ตัวแทน บริษัท อะแวร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพฯ พร้อมคณะและผู้ประสานงานได้มอบคอมพิวเตอร์ NOOTBOOK จำนวน 10 เครื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ให้มีแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ได้รับการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอเชียงของ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเจ้าที่ทุกท่าน

ในวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2566

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เป็นพี่เลี้ยงในการแนะแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

นักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา จำนวณ 20 รูป ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โดย ส.ส. ดร. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ทางโรงเรียขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่มอบทุนการศึกษา

ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยาครั้งนี้

เป็นตัวแทนร่วมประชุม คณะทำงาน การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLTV และDLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และนำเสนองานในส่วนของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ร้านครัวทุ่งกุ้งทอง อำเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนฐานพุทธธรรมสัมพันธ์กับชุมชน

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

หมู่ 3 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
57140

0899547388