บุคคลากร

พระปลัดธีระชัย ธีรชโย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

พระชาญณรงค์ โชติธมฺโม

สอนวิชา พุทธศาสนา,ศิลปะ,ภาษาไทย

พระธนาการ ธนกโร

สอนวิชา ศาสนาปฏิบัติ,ฝ่ายกิจกรรม

พระรณพร ธีรภทฺโท ครูสอน

สอนวิชา พระพุทธศาสนา/ต้านทุจริต

พระวุฒิสรรค์ สคฺคพุทฺธิ

สอนวิชา ภาษาอังกฤษ,พระพุทธ,กระทู้

พระจักรพงษ์ วชิรเมธี

ฝ่ายโภชนาการ

นายสุทัศน์ อุปเสน

สอนวิชา ภาษาล้านนา,ฝ่ายวิชาการ

นายธีรพงษ์ ประมวลการ

สอนวิชา สังคมศึกษา, ภาษาไทย ม.ปลาย,ฝ่ายงบประมาณ

นายอิศรา จรรยพัฒน์

สอนวิชา สุขศึกษา,หน้าที่พลเมือง,นายทะเบียน

นางปริศนา เงินสม

สอนวิชา คณิตศาสตร์,ภาษาไทย ม.1,ฝ่ายบุคลากร

นางสาววิรินดา ตะติ

สอนวิชา วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย ม.3 ฝ่ายปฐมพยาบาล

นางแสงฟ้า ธรรมวงค์ ครูสอน

สอนวิชา อังกฤษ,ภาษาไทยเสริม ม.4,5,6