สอนวิชา พุทธศาสนา,ศิลปะ,ภาษาไทย

สอนวิชา ศาสนาปฏิบัติ,ฝ่ายกิจกรรม

สอนวิชา พระพุทธศาสนา/ต้านทุจริต

สอนวิชา ภาษาอังกฤษ,พระพุทธ,กระทู้

ฝ่ายโภชนาการ

สอนวิชา ภาษาล้านนา,ฝ่ายวิชาการ

สอนวิชา สังคมศึกษา, คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย,ฝ่ายงบประมาณ

สอนวิชา สุขศึกษา,หน้าที่พลเมือง,นายทะเบียน

สอนวิชา คณิตศาสตร์,ภาษาไทย ม.1,ฝ่ายบุคลากร

สอนวิชา วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย ม.3 ฝ่ายปฐมพยาบาล

สอนวิชา อังกฤษ,ภาษาไทยเสริม ม.4,5,6