อัตลักษณ์องค์กรและวิสัยทัศน์

โรงเรียนฐานพุทธธรรมสัมพันธ์กับชุมชน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา มุ่งสร้างศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ควบคู่กับหลักพุทธธรรมส่งเสริมการจัดการเรียนทางไกลด้วยระบบ dlit dltv มีการบริหารเชิงระบบที่ชัดเจน เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และสนองงานตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี