โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙๐   ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ประมาณ  ๔  ไร่ ๒  งาน  และมีอาณาเขตดังนี้

  •           ทิศเหนือ         ติดกับบ้านเกี๋ยงเหนือ,บ้านภูเวียง,บ้านเกี๋ยงใต้  ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
  •           ทิศตะวันออก   ติดกับบ้านแก่นใต้  ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
  •           ทิศใต้             ติดกับบ้านห้วยซ้อ    ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
  •           ทิศตะวันตก     ติดกับบ้านเนินสมบูรณ์    ตำบลห้วยซ้อ   อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ได้เริ่มทำการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  โดยทำการเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔โดยการริเริ่มของพระครูพิศาลธรรโมภาส  เจ้าอาวาสวัดแก่นเหนือ, เจ้าคณะตำบลห้วยซ้อ  พร้อมด้วยพระอธิการอลงกรณ์  วิชิโต(ปัจจุบัน พระครูวิชิตวิราภรณ์) เจ้าอาวาส     วัดเกี๋ยงเหนือ  ,เจ้าคณะตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย พร้อมกับคณะสงฆ์ตำบลห้วยซ้อได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยขอจัดตั้งเป็นสาขาโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย   ณ ที่ วัดเกี๋ยงเหนือ   ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้ย้ายจากวัดเกี๋ยงเหนือมาอยู่ที่วัดแก่นเหนือ (ปัจจุบัน)  ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๓๕             เมื่อวันที่   ๑๗  เดือน   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘  ใบอนุญาตเลขที่  ๓/๒๕๔๘ ในชื่อ “โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา”

  • การเข้าร่วมโครงการในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพฯ

    ในปีการศึกษา ๒๕๕๐  ทางโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยาได้รับพระกรุณาธิคุณจาก            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับโรงเรียนไว้ในโครงการพระราชดำริ                ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   อีกทั้งทรงพระราชทานโครงการถวายภัตตาหารเพลและนมเสริมแก่โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา  ปัจจุบันโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา มี พระปลัดธีระชัย   ธีรชโย เจ้าอาวาสวัดแก่นเหนือ  เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน

  • สภาพทั่วไปของชุมชน

โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา   ตั้งอยู่ชุมชนบ้านแก่นเหนือ   หมู่ที่ ๓  ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย    ชุมชนบ้านแก่นเหนือ มี ๒๐๐ ครัวเรือน  และมีเขตพื้นที่บริการการศึกษา จำนวน ๒ อำเภอ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยซ้อ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ และตำบลโชคชัย  ตำบลแม่บง  อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  รวมประชาชนในพื้นที่ประมาณ ๙,๐๐๐ คน  ๒,๕๐๐ ครัวเรือน

๑. อัตลักษณ์

          โรงเรียนฐานพุทธธรรมสัมพันธ์กับชุมชน

๒.เอกลักษณ์

          ช่างสิบหมู่(ตอกลวดลายผ้า)

๓. ปรัชญาและคำขวัญ

ปรัชญา:           วิชฺชา  อุปตฺตํ  เสฏฺฐา

           บรรดาสิ่งที่เกิดงอกงามขึ้นมา วิชาประเสริฐสุด

คำขวัญ:           มุ่งเน้นคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา   พัฒนาชุมชน

๔. วิสัยทัศน์