การเรียนการสอนแบบทวิศึกษา (สาขาช่างยนต์) โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยากับวิทยาลัยการอาชีพเวียงรุ้งปีการศึกษา 2566