รูปกิจกรรม

การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

ถวายภัตตาเสริมนมของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นิเทศน์ติดตามการเรียนการสอน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และ ปส.ชร. ของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔