ปรัชญา  

วิชฺชา  อุปตฺตํ  เสฏฺฐา

บรรดาสิ่งที่เกิดงอกงามขึ้นมา วิชาประเสริฐสุด

คำขวัญ

มุ่งเน้นคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาชุมชน