ปรัชญาและคำขวัญ

ปรัชญา:  

วิชฺชา  อุปตฺตํ  เสฏฺฐา

บรรดาสิ่งที่เกิดงอกงามขึ้นมา วิชาประเสริฐสุด

คำขวัญ:           มุ่งเน้นคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา   พัฒนาชุมชน